>

Niets te verbergen.
Dit zijn onze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden

1. WAT IS DULL CONSULTING?

Dull is geen klassiek consultingbureau. We vertrekken vanuit een missie. Een missie om de strijd aan te gaan met de demonen van onze branche: een gebrek aan transparantie, klantvriendelijkheid en flexibiliteit. Hoe we dat doen? Met duidelijk en bruikbaar advies, heldere communicatie en dat alles... met een glimlach. Want daarmee maken wij het verschil.

De activiteiten van het kantoor worden onderverdeeld in drie pijlers: Law, Numbers en Strategy.

Law

Een saaie sector vraagt om heldere communicatie en een hands-on benadering. Onze juridische experten informeren en adviseren, maar niet zonder eerst te luisteren. Geen uniformiteit maar advies op maat van elke specifieke vraag en behoefte, dat is waar Dull voor staat.
Deze persoonlijke aanpak bespaart jullie en ons heel wat (kostbare) tijd.

Numbers

Wist je dat er heel wat cruciale informatie schuilt in de financiële data van een bedrijf? En dat je deze informatie kunt gebruiken voor het bepalen van je toekomstige strategie?
Wij zijn dol op cijfers en bieden duidelijke inzichten gevolgd door sterk advies. Dull zoekt het allemaal voor je uit.

Strategy

Is jouw bedrijf klaar voor de uitdagingen van een voortdurend wijzigende economische markt? Is jouw businessplan aangepast aan nakende innovatie, digitalisering en andere tendensen? Dull helpt je op weg.

Terwijl wij ons bezighouden met de saaie dingen, kun jij je focus leggen op wat echt telt. Het optimaal inzetten van je talenten.

Dit zijn onze gegevens:

Dull Consulting NV
Burgemeester Danneelstraat 4A
8500 Kortrijk

BTW BE 0650 716 085
_

2. ONZE COMMUNICATIE VOORAF: FOCUS OP HELDERHEID

1 o Onze prijzen zullen altijd op voorhand op een zo compleet en overzichtelijk mogelijke manier worden gecommuniceerd. De klant weet, zonder uitzondering, altijd vooraf exact hoeveel hij zal betalen. Ook als er meer wordt gewerkt dan was voorzien, zullen geen meerprijzen worden doorgerekend naar de klant.

2 o Gesprekken worden nooit gefactureerd zonder dat hierover op voorhand is gecommuniceerd. Bij ons geen lopende klok op tafel bij een gesprek of telefoongesprek dus!

3 o Er wordt gewerkt met prijspakketten op onze website waardoor de prijs op voorhand duidelijk en transparant is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een offerte op maat te laten opstellen. Deze offertes blijven altijd één maand geldig.

4 o Een aanbod (in de vorm van een pakket of offerte op maat) wordt als aanvaard beschouwd na een expliciete of impliciete aanvaarding door de klant. Deze aanvaarding betekent ook dat de klant onze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en zich ermee akkoord verklaart.

Een expliciete aanvaarding betekent dat de klant duidelijk aangeeft in niet mis te verstane woorden dat hij akkoord is met het aanbod, en dat de werken mogen worden aangevat. Bij een impliciete aanvaarding stelt de klant een bepaalde handeling waaruit kan worden afgeleid dat hij akkoord is met het aanbod (bijvoorbeeld het doorsturen van documenten die Dull Consulting nodig heeft om aan een opdracht te beginnen, of het betalen van een voorschot).

5 o Van zodra een opdracht aanvaard is worden de activiteiten aangevat. Er wordt een project aangemaakt en ingepland, de administratieve omkadering wordt op punt gezet, er vinden interne briefings plaats, ... Na deze aanvaarding kan de klant dus niet meer kosteloos opzeggen.

6 o We houden van deadlines. We zullen de deadlines die met de opdrachten gepaard gaan ook altijd duidelijk met de klant afspreken. We streven ernaar 95% van onze deadlines te halen, maar kunnen natuurlijk nooit 100% zekerheid garanderen dat we de deadline halen.
_

3. ONZE AANPAK: FOCUS OP DE KLANT

1 o Bij elke opdracht houden wij één duidelijk doel voor ogen: een tevreden klant. We zetten dan ook alle mogelijke middelen in om dat doel te bereiken. We doen dit altijd naar eigen goeddunken en vertrouwen op onze eigen ervaring en expertise om dit op een weloverwogen manier te kunnen doen. Dit betekent dat wij ook beroep kunnen doen op experts die niet verbonden zijn aan Dull Consulting wanneer wij menen dat dit opportuun zou zijn.

2 o We houden van innovatie en digitalisering. We maken dus ook gebruik van innovatieve en digitale toepassingen om bepaalde processen sneller of makkelijker te maken. De belangrijkste toepassing is onze eigen Dull Consulting applicatie. We verwachten van onze klanten dat zij het gebruik van de door ons gebruikte toepassingen aanvaarden en begrijpen, en dat ze ook de gebruiksvoorwaarden die hiermee gepaard gaan gelezen en aanvaard hebben.

Graag meer info over onze applicatie? Bekijk even onze website!

3 o Wij gaan voor een tevreden klant. We geloven echter niet in een samenwerking waarbij alles van één kant komt. We proberen altijd samen met de klant naar het gewenste resultaat toe te werken. Dit betekent dat wij ook rekenen op de medewerking van onze klanten.

4 o Door de specifieke aard van onze activiteiten moeten alle verbintenissen die worden aangegaan tussen Dull Consulting en haar klanten als inspanningsverbintenissen gezien worden. Dull Consulting kan door haar aard onmogelijk resultaatsverbintenissen aangaan.

Een inspanningsverbintenis of middelenverbintenis is een verbintenis waarbij de uitvoerder van de werken aan de opdrachtgever garandeert dat hij alle mogelijke en beschikbare middelen zal inzetten om een bepaald resultaat te bereiken. Bij een garantieverbintenis of resultaatsverbintenis kan de opdracht slechts als geslaagd worden beschouwd indien het vooraf gedefiniëerde resultaat effectief is bereikt (dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de bouw van een woning, maar niet bij consultancy).

5 o We proberen ze natuurlijk te vermijden, maar af en toe zal een klant een klacht hebben. Geen probleem uiteraard! Het volstaat een gemotiveerd en duidelijk mailtje te sturen naar hello@dull.be, binnen de twee weken na vaststelling van het probleem, om ons op de hoogte te stellen. Wij zullen nadien al het mogelijke doen om het probleem op te lossen. Hou er wel rekening mee dat het formuleren van een dergelijke klacht niet betekent dat de betalingsverplichtingen van de klant worden opgeschort!

6 o Het is altijd ons doel een gezonde en duurzame relatie met onze klant op te bouwen. Indien echter zou blijken dat door bepaalde omstandigheden een verdere samenwerking onmogelijk is geworden, heeft Dull Consulting het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

7 o De intellectuele rechten die van toepassing zijn op alle door Dull Consulting ontwikkelde zaken blijven altijd integraal eigendom van Dull Consulting. De klant krijgt altijd een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie. Dit betekent dus ook dat de klant deze zaken alleen mag gebruiken voor de doeleinden die vooraf zijn gecommuniceerd.

8 o Er wordt bij ons altijd gewerkt met duidelijke en overzichtelijke pakketprijzen, die op voorhand met de klant worden gecommuniceerd.

9 o Alle facturen van Dull Consulting worden door de klant binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn, heeft Dull Consulting het recht de factuur in te vorderen via de gerechtelijke weg. Dull Consulting hoeft geen voorafgaande ingebrekestelling te versturen, en alle bijkomende kosten en lasten (denk aan verwijlinteresten, rechtsplegingsvergoedingen en schadevergoedingen) vallen automatisch ten laste van de klant.

10 o Mocht je een factuur hebben ontvangen die niet strookt met jouw verwachtingen, kun je deze factuur protesteren door deze aangetekend en vergezeld van een schriftelijke motivatie terug te sturen. Zorg er wel voor dat je dit binnen de 14 dagen na factuurdatum doet!

11 o Dull Consulting neemt haar verantwoordelijkheid. Ze aanvaardt haar aansprakelijkheid voor elke haar toerekenbare zware of vaak voorkomende lichte fout die zich heeft voorgedaan bij de uitvoering van betaalde opdrachten.

Indien je meent een dergelijke fout te hebben vastgesteld, stuur dan binnen de 2 weken na datum van deze vaststelling een mailtje naar hello@dull.be. Wij zullen vervolgens alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn deze fout recht te zetten.

Mochten we er niet in slagen onze fout recht te zetten aanvaarden wij onze aansprakelijkheid voor de schade die een direct gevolg is van deze fout. Uiteraard kan Dull Consulting echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige niet direchte schade zoals bijvoorbeeld gevolgschade, winstderving of verhoging van algemene kosten (deze opsomming is uiteraard niet limitatief).

De schade waarvoor Dull Consulting aansprakelijk kan worden gesteld kan nooit groter zijn dan:

  • Het totale gefactureerde bedrag excl. BTW
  • Het bedrag waarvoor Dull Consulting is verzekerd in haar polis beroepsaansprakelijkheid

Gezien wij onze verantwoordelijkheid niet ontlopen, verwachten wij van onze klanten hetzelfde. Als klant van Dull Consulting neem je steeds de nodige maatregelen om Dull Consulting te vrijwaren van schade die te wijten valt aan een eigen tekortkoming.

12 o Uiteraard kan overmacht nooit worden uitgesloten. Noch voor de klant, noch voor Dull Consulting zelf. Dit betekent dat wanneer zich een externe oorzaak voordoet waardoor de verdere uitvoering van het contract tijdelijk onmogelijk wordt voor één van de partijen, de overeenkomst kan worden opgeschort voor een periode van maximum 90 dagen. Indien de overmacht na deze periode nog steeds bestaat, kan de overeenkomst definitief worden opgezegd.

Wanneer zich een dergelijke omstandigheid voordoet dient de partij die is verhinderd de andere partij schriftelijk te informeren omtrent de aard van de overmacht, binnen de 14 dagen na de eerste dag waarop de overmacht is vastgesteld.

4. EN VERDER...

1 o Dull Consulting is een op en top Belgisch bedrijf. Dat betekent dus dat uitsluitend het Belgische recht van toepassing is op de overeenkomsten die door Dull Consulting worden aangegaan. Geschillen zullen worden beslecht voor de Rechtbank van Koophandel in Kortrijk.

2 o Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke overeenkomst aangegaan door Dull Consulting. Het bestaan van aanvullende of afwijkende voorwaarden van een andere contractpartij dan Dull Consulting wordt expliciet uitgesloten. Er kan alleen van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken indien beide partijen dit op voorhand schriftelijk hebben bepaald.

3 o Indien zou blijken dat een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is, betekent dat niet dat de volledige Algemene Voorwaarden nietig zijn. De niet door nietigheid aangetaste bepalingen behouden dus hun volledige werking en toepassing.

4 o Dull Consulting heeft het recht om gespecialiseerde derden in te schakelen in de uitoefening van haar opdrachten, en kan verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomsten die ze heeft afgesloten naar eigen goeddunken overdragen aan deze derden.

5 o Van zodra een overeenkomst tot stand is gekomen heeft Dull Consulting het recht in het kader van haar commerciële en promotionele activiteiten te verwijzen naar het bestaan en de inhoud van de overeenkomst. Bij dergelijke verwijzingen mag Dull Consulting gebruik maken van beschermde en niet-beschermde handelsnamen en -tekens van de klant. Uiteraard wordt onder geen enkel beding gevoelige informatie van de klant publiek gemaakt.