08.06.2017

Een financieel plan: nooit verloren moeite

Leesduur
Aantal woorden

Een businessplan, marketingplan, kasplan, financieel plan, … bij ondernemen komt heel wat kijken. Vandaag zoom ik in op de slagkracht van een financieel plan. Het opstellen van een financieel plan is niet altijd verplicht, maar nooit verloren moeite. Het geeft jou, externe kredietverleners en mogelijke investeerders inzicht in de toekomstige financiële situatie van jouw zaak, waardoor je niet voor onaangename verrassingen komt te staan en pro-actief kan handelen.

alt

Een financieel plan is tijdens de voorbereiding van een nieuwe onderneming een belangrijk onderdeel van het businessplan. Er werd misschien al een strategie uitgewerkt maar is het plan wel financieel haalbaar? Ook intern binnen de onderneming zal het financieel plan een nuttig instrument zijn. Het kan enerzijds voor de ondernemer de basis vormen voor de beoordeling van de evolutie van de onderneming en anderzijds gebruikt worden als adviestool bij de haalbaarheidsstudie van mogelijk nieuwe investeringen. Een correcte inschatting van de bedrijfseconomische situatie en mogelijkheden zijn dus voor alle ondernemers van groot belang. De praktijk leert immers dat veel ondernemers failliet gaan, niet door een gebrek aan ondernemingszin maar wel door een verkeerde inschatting van bijvoorbeeld de behoefte aan kapitaal.

alt

Wat is een financieel plan?

Het financieel plan is een onderdeel van het businessplan en bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Investeringsplan 
 • Financieringsplan
 • Resultatenrekening (verwachte inkomsten vs verwachte kosten)
 • Balans
 • Liquiditeitsplan

Het financieel plan biedt antwoorden op vragen zoals:

 • Welke investeringen moeten er gebeuren?
 • Hoeveel middelen heb ik nodig om mijn ideeën te realiseren?
 • Hoeveel kan ik zelf investeren & hoeveel kapitaal zal ik moeten zoeken bij anderen?
 • Wat zijn de verwachte inkomsten en kosten? Zijn deze vast of variabel?
 • Hoeveel cash moet ik (maandelijks) steeds beschikbaar hebben?
 • Wat hou ik op het einde over?

Net zoals bij de rest van het businessplan, zal je ook bij de opmaak van een financieel plan regelmatig moeten terugkeren op bepaalde stappen en beslissingen. Maar wat is nu de meest efficiënte manier om zo’n financieel plan op te stellen? Rekening houden met verschillende investeringen en mogelijke scenario’s brengt je al vast een heel eind op de goeie weg. Belangrijk is om steeds zo realistisch mogelijk te blijven om te achterhalen of de strategie die je in jouw businessplan hebt uitgestippeld ook financieel haalbaar is. Dat betekent dat jouw strategie in cijfers wordt uitdrukt en de verwachte omzet wordt berekend. Zo kun je de strategie bijsturen als blijkt dat deze niet haalbaar is. Op die manier kom je in de toekomst niet voor onaangename verrassingen te staan. 

De informatie die je uit het financieel plan haalt, is vooral erg nuttig voor jezelf maar ook voor externe partijen. Bovendien zal een goed onderbouwd financieel plan er ook voor zorgen dat je steviger in je schoenen staat. Blijkt uit het financiëel plan dat het moeilijk wordt de plannen alleen te financieren, dan helpt een financieel plan de bank te overtuigen. Een goed uitgewerkt financieel plan toont immers aan dat je een lening (makkelijk) zult kunnen terugbetalen. Let op: het financieel plan moet voorzien dat je voor jezelf voldoende middelen opzijzet om van te leven, maar ook om te kunnen sparen of beleggen.

Het belangrijkste bij het opstellen van een financieel plan is dat je als ondernemer elk cijfer in het plan zelf begrijpt en weet waar het vandaan komt. Laat jouw financieel plan dus niet opstellen door een boekhouder zonder dat je zelf begrijpt wat al de onderdelen betekenen. Daarom werken wij bij Dull niet vóór jou maar mét jou. Want wat we zeker willen, is dat je alles begrijpt. Het blijft tenslotte jouw onderneming die deze cijfers zal moeten waarmaken en als ondernemer draag je nog altijd alle verantwoordelijkheden!

alt

Is een financieel plan verplicht?

In sommige gevallen is een financieel plan wettelijk verplicht. Het opstellen van een financieel plan is verplicht bij het oprichten van een NV, een (starters) BVBA of een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA). Het is niet voldoende dat het kapitaal van de vennootschap beantwoordt aan het minimum voorgeschreven door de wet. Het plan moet een verantwoording inhouden van de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal voor een periode van tenminste twee volledige boekjaren vanaf de oprichting voor de normale uitoefening van haar activiteit.

Het financieel plan moet eveneens uiterlijk bij de ondertekening van de oprichtingsakte aan de notaris overhandigd worden. Het is een vertrouwelijk document dat door de notaris in bewaring wordt genomen. Dit financieel plan kan opgevraagd worden wanneer de onderneming binnen een periode van 3 jaar na oprichting failliet gaat. Blijkt daaruit dat het financieel plan onvoldoende onderbouwd is, dan kan jij als ondernemer (of een andere vennoot) persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
Richt je een eenmanszaak op, dan is een financieel plan opstellen niet verplicht. Toch is het zeker aan te raden om er toch één op te maken. Zoals eerder al vermeld, biedt een financieel plan heel wat antwoorden en gemoedsrust, op deze manier vergroot je de kans dat jouw onderneming financieel gezond zal zijn.

Enkele tips

 • Gebruik een financieel plan niet enkel bij de opstart van een onderneming
 • Bij een investeringsplan ga je vooral na wat de kosten zijn die je moet maken (vóór de effectieve start van je onderneming). Maak een onderscheid tussen vaste, realiseerbare en beschikbare activa
 • Het financieringsplan geeft aan hoe je alle investeringen zal financieren, kijk hier hoeveel eigen middelen je zelf kan inbrengen
 • Bereken de break-even omzet: de omzet die je nodig hebt om alle kosten te dekken (De break-even-omzet is de omzet waarbij je noch verlies, noch winst maakt)
 • Stel ALTIJD een liquiditeitsplan op. Het liquiditeitsplan zorgt voor een overzicht van je liquide middelen en geeft dus een klare kijk op je inkomsten en uitgaven. Hier kan je nagaan over hoeveel middelen je moet beschikken om alle kosten te kunnen dekken op een gegeven moment. Wanneer moet ik mijn leveranciers betalen? Wanneer betalen mijn klanten mij? Met andere woorden een afweging maken tussen wanneer komt er geld binnen en wanneer moet ik het uitgeven. Een onderneming dat op het einde van het jaar winst oplevert, kan in de loop van dat jaar toch geconfronteerd worden met een tekort aan liquide middelen. En het zou niet de eerste keer zijn dat een bloeiende zaak toch failliet gaat door een liquiditeitstekort.. Ook dit moet gemanaged worden.
 • Vergeet als ondernemer nooit jezelf uit te keren in een financieel plan, al ben je van plan om dit het eerste jaar toch niet te doen
 • Werk met verschillende scenario’s: verhoog eens de omzet, wat als je met minder personeel aan de slag gaat, … (worst case vs average case vs best case)
 • Maak strategische keuzes op basis van een financieel plan

alt

Conclusie

Het opstellen van een financieel plan is zeker geen verloren moeite en kan zowel van nut zijn voor de startende als de ervaren ondernemer. Maar een financieel plan maken is zeker geen eenvoudige klus. Deze financiële analyse moet namelijk zowel de financiële middelen als de overlevingskansen van de onderneming gedurende minstens 2 jaar in detail beschrijven. Vooral voor startende ondernemers die niet over realistisch cijfermateriaal beschikken om de eigen financiële ramingen mee te vergelijken, blijkt een financieel plan maken een hele opgave. Gelukkig helpen we je bij Dull graag verder! Interesse om hierover eens van gedachten te wisselen? Stuur gerust een mailtje naar Matthias.

Alle nieuwsberichten